Wyszukaj:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Stanowiska
•  Trwały Zarząd
  Zakres działania
•  Charakterystyka ogólna
•  Aktualności
•  Działania bieżące
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Ogłoszenia
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Ogłoszenia
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  1% podatku
  Nabór na wolne stanowisko pracy
•  Nabór na wolne stanowisko pracy
•  Konkurs na wolne stanowisko pracy
  Prawo wewnątrzszkolne
•  Statut
•  Regulaminy
•  Zarządzenia Dyrektora z 2017r.
  Organy Ośrodka
•  Dyrektor Ośrodka
•  Rada Pedagogiczna
•  Rada Rodziców
•  Pedagog
  Dane osobowe
•  Polityka prywatności
•  Inspektor Ochrony Danych
Pomoc
Statystyki


246930
od 06 stycznia 2006
Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Wersja do druku

Zapytanie ofertowe na zadanie "Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lubaniu ul. Kopernika 35"


ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego               w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lubaniu zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lubaniu ul. Kopernika 35”

 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

 

I. Przedmiot zamówienia:

Budowa pochylni dla niepełnosprawnych.

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót do wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz kosztorys ofertowy.

Ofertę należy przygotować w oparciu o w/w przedmiar robót, po jego sprawdzeniu na budowie.

Wszystkie materiały jako fabrycznie nowe i w I gatunku dostarcza Wykonawca.

II. Cena oferty.

  1. Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową.
  2. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i niezmienną przez cały czas trwania umowy.
  3. Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

III. Termin realizacji zamówienia –od 26 czerwca 2016r. do 18 sierpnia 2016r.

IV. Kryterium oceny ofert – cena 100%

V. Inne istotne warunki zamówienia:

  1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  2. Rozliczenie nastąpi przelewem na konto wskazane przez wykonawcę w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez wykonawcę na, podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
  3. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia
  4. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania i znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie całości zamówienia

 

 

 

VI. Termin składania ofert:

  1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia21 marca 2016r.do godz.10.00 w sekretariacie szkoły ul. Kopernika 35.

2.      Koperty powinny być opatrzone napisem: Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lubaniu ul. Kopernika 35: oraz nazwą i adresem Wykonawcy.

3.      Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ul. Kopernika 1 59-800 Lubań

 

VII. Osoba do kontaktu:

Agnieszka Bargiel- Szachowicz Tel. 757222821

Załączniki:

1.      Formularz ofertowy

2.      Kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót.

3.      Projekt budowlany.

Załączone dokumenty
  kosztorys- podjadz SOSW Lubań str.1 (1) (125.7kB) pobierz    
  kosztorys- podjadz SOSW Lubań str.2 (335.9kB) pobierz    
  kosztorys- podjadz SOSW Lubań str.3 (285.7kB) pobierz    
  kosztorys- podjadz SOSW Lubań str.4 (74.4kB) pobierz    
  kosztorys- podjadz SOSW Lubań str.5 (255.3kB) pobierz    
  kosztorys- podjadz SOSW Lubań str.6 (129kB) pobierz    
  kosztorys- podjadz SOSW Lubań str.7 (107.9kB) pobierz    
  kosztorys- podjadz SOSW Lubań str.8 (122kB) pobierz    
  projekt- pochylnia dla niepełnosprawnych str.1 (232.4kB) pobierz    
  projekt- pochylnia dla niepełnosprawnych str.2 (148.5kB) pobierz    
  projekt- pochylnia dla niepełnosprawnych str.3 (250.5kB) pobierz    
  projekt- pochylnia dla niepełnosprawnych str.4 (330.8kB) pobierz    
  projekt- pochylnia dla niepełnosprawnych str.5 (218.2kB) pobierz    
  projekt- pochylnia dla niepełnosprawnych str.6 (216kB) pobierz    
  projekt- pochylnia dla niepełnosprawnych str.7 (169.2kB) pobierz    
  projekt- pochylnia dla niepełnosprawnych str.8 (180.7kB) pobierz    
  projekt- pochylnia dla niepełnosprawnych str.9 (228.5kB) pobierz    
  projekt- pochylnia dla niepełnosprawnych str.10 (177.6kB) pobierz    
  projekt- pochylnia dla niepełnosprawnych str.11 (218.7kB) pobierz    
  projekt- pochylnia dla niepełnosprawnych str.12 (114.5kB) pobierz    
  projekt- pochylnia dla niepełnosprawnych str.13 (141.7kB) pobierz    
  projekt- pochylnia dla niepełnosprawnych str.14 (205.6kB) pobierz    
  projekt- pochylnia dla niepełnosprawnych str.15 (318.5kB) pobierz    
  projekt- pochylnia dla niepełnosprawnych str.16 (198.9kB) pobierz    
  Formularz ofertowy- pochylnia dla niepełnosprawnych SOSW Lubań (134.7kB) pobierz pokaż
  projekt- pochylnia dla niepełnosprawnych str.17 (301.4kB) pobierz    
  ZAPYTANIE OFERTOWE- budowa pochylni dla niepełnosprawnych (102.7kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Agnieszka Bargiel-Szachowicz, Data wytworzenia: 2016-03-07 11:21:42, Wprowadził do systemu: Agnieszka Bargiel-Szachowicz, Data wprowadzenia: 2016-03-07 11:21:51, Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Bargiel-Szachowicz, Data publikacji 2016-03-07 11:30:28, Ostatnia zmiana: 2018-04-26 14:04:00, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 9249